Tacet al Fine (Mínima5)

Publicat el

Tacet al Fine

History, culture and spirituality through the lives and works of four ill-fated musicians: Tina Brooks, Karen Carpenter, J Dilla and Amy Winehouse

Authors: Josep-Lluís Micó, Josep Rom

Plot: El término latino tacet se emplea en las partituras para indicar que un intérprete o cantante debe permanecer en silencio un cierto tiempo. Cuando el ejecutante deja de intervenir definitivamente se utiliza la variante tacet al fine. Este libro se titula así porque cuenta la vida y muestra la obra de cuatro artistas cuya existencia fue interrumpida prematuramente: el saxofonista de jazz Tina Brooks (1932-1974), la vocalista y baterista de pop Karen Carpenter (1950-1983), el productor de hip hop J Dilla (1974-2006) y la cantante de soul Amy Winehouse (1983-2011). A pesar del prestigio y la fama, las enfermedades y adicciones les procuraron momentos difíciles y una muerte temprana. Estos cuatro músicos, cuyas vidas cubren unos 80 años, fueron paradigmáticos en lo creativo y espiritual, puesto que, antes y después de la postmodernidad, se desenvolvieron con naturalidad entre lo híbrido y mestizo, en lugar de defender lo puro y normativo. Esta investigación lo prueba con la ayuda de un software propio que vincula biografías, episodios cruciales de las relaciones internacionales y obras capitales de la literatura, la música y el cine.

El terme llatí tacet s’usa a les partitures per a indicar que un intèrpret o cantant ha de romandre en silenci durant un cert temps. Quan l’executant deixa d’intervenir definitivament s’utilitza la variant tacet al fine. Aquest llibre es titula així perquè explica la vida i mostra l’obra de quatre artistes l’existència dels quals va ser interrompuda prematurament: el saxofonista de jazz Tina Brooks (1932-1974), la vocalista i baterista de pop Karen Carpenter (1950-1983), el productor de hip hop J Dilla (1974-2006) i la cantant de soul Amy Winehouse (1983-2011). Malgrat el prestigi i la fama, les malalties i addiccions els van procurar moments difícils i una mort primerenca. Aquests quatre músics, les vides dels quals cobreixen uns 80 anys, van ser paradigmàtics en el creatiu i espiritual, posat que, abans i després de la postmodernitat, es van desenvolupar amb naturalitat entre el fet híbrid i mestís, en lloc de defensar el fet pur i normatiu. Aquesta investigació ho prova amb l’ajuda d’un programari propi que vincula biografies, episodis crucials de les relacions internacionals i obres capitals de la literatura, la música i el cinema.

The Latin term tacet is used in sheet music to indicate the interpreter or singer has to remain in silence for a certain time. When the performer stops to intervene definitively, the variant tacet al fine is used. This book is titled this way because it tells the life and shows the work of four artists whose existence was interrupted prematurely: the jazz saxophonist Tina Brooks (1932-1974), the pop vocalist and drummer Karen Carpenter (1950-1983), the hip hop producer J Dilla (1974-2006) and the soul singer Amy Winehouse (1983-2011). Despite the prestige and fame, illnesses and addictions brought them difficult moments and an early death. These four musicians, the lives of whom cover around 80 years, were paradigmatic in the creative and spiritual, keeping in mind that, before and after post-modernity, they developed with naturality between the hybrid and crossbred, instead of defending the pure and normative. This investigation proves that with the help of its own software that links biographies, crucial episodes of international relations and capital works of literature, music and cinema. 

Download